Khối xã hội

・Môn tổng hợp
・Môn toán cấp độ 1

Khối tự nhiên

・Môn toán cấp độ 2
・Môn vật lý
・Môn Hóa

Cả 2 khối

・Tiếng Anh (TOEFL)
・Luận Văn
・Kỳ thi phỏng vấn

Khối tự nhiên Môn học
Học phí căn bảnTừ tháng
1-3/ Từ tháng 4-6
応用力養成(4~6月/9~11月)
 Cultivate for practice

Môn học tổng hợp 16 buổi
24,000 24,000
Môn Toán cấp độ 1 16 buổi
24,000 24,000 
Khối tự nhiên và xã hội   Môn học
Học phí căn bảnTừ tháng
1-3/ Từ tháng 4-6
 
応用力養成(4~6月/9~11月)
 Cultivate for practice
 
Tiếng Anh TOEFL 8 buổi 
12,000 12,000
Khối Tự nhiên
Môn học
Học phí căn bảnTừ tháng
1-3/ Từ tháng 4-6
 
応用力養成(4~6月/9~11月)
 Cultivate for practice

Môn Toán cấp độ 216 buổi
24,000 24,000
Môn Lý8 buổi 
12,000 12,000
Môn Lý8 buổi
12,000 12,000

Unit:(Japanese Yen)