編入時期と学費につき

Nhập học tháng 1 ( Dành cho học sinh có trình độ tiếng Nhật trên N3)

Học từ tháng 1 năm nay đến tháng 3 sang năm ( 15 tháng )
Tháng 6 và tháng 11 hằng năm có kỳ thi EJU, vì vậy bên cạnh việc học tiếng Nhật, học sinh của lớp này còn học các môn cơ bản của khối xã hội và khối tự nhiên.

Nhập học tháng 4 ( Dành cho học sinh có trình độ tiếng Nhật trên N2)

Học từ tháng 4 năm nay đến tháng 3 sang năm ( 12 tháng )
Tháng 6 và tháng 11 hằng năm có kỳ thi EJU, vì vậy bên cạnh việc học tiếng Nhật, học sinh của lớp này còn học các môn cơ bản của khối xã hội và khối tự nhiên.Học phí tham khảo

Thời gian nhập học Học phí tham khảo
(không bao gồm tiền học lớp tiếng Nhật phổ thông và giáo trình khác)
Tháng 1 225,000 Japanese Yen
Tháng 4 180,000 Japanese Yen