sign.png

Năm thứ nhất Thời gian đóng Phí dự tuyển Phí nhập học Học Phí Tài liệu Phí quản lý Tổng cộng
Khi đăng ký 20,000   -----  -----  ----- -----  20,000
Sau khi có giấy báo đậu COE  ----- 50,000 540,000 20,000  40,000 650,000
            670,000
Phần học phí còn lại  Thời gian đóng   -----  -----  Học Phí Tài liệu Phí quản lý  Tổng cộng
Khóa 1 năm ( 2 năm ) Vào tháng 2 của năm học thứ 2 -----  -----  540,000 20,000 40,000 600,000
Khóa 1 năm 9 tháng Vào tháng 6 của năm học thứ 2 -----  -----  405,000 15,000 30,000 450,000
Khóa 1 năm 6 tháng  Vào tháng 5 của năm học thứ 2 -----  -----  270,000 10,000 20,000 300,000
Khóa 1 năm 3 tháng Vào tháng11 của năm học thứ 2 -----  -----  135,000 5,000 10,000 150,000
Tổng cộng 

Grand Total 
Khóa học  Phí dự tuyển  Phí nhập học  Học Phí  Tài liệu  Phí quản lý  Tổng cộng 
Khóa 2 năm 20,000 50,000 1,080,000 40,000 80,000 1,270,000
Khóa 1 năm 9 tháng 20,000 50,000 945,000 35,000 70,000 1,120,000
Khóa 1 năm 6 tháng 20,000 50,000 810,000 30,000 60,000 970,000
Khóa 1 năm 3 tháng  20,000 50,000 675,000 25,000 50,000 820,000
Khóa 1 năm  20,000 50,000 540,000 20,000 40,000 670,000

単位:日本円(Japanese Yen)