Học phí

Lớp sáng: 09:00~12:10
Lớp chiều: 13:20~16:30

Lớp sáng - chiều: 09:00~16:30

Sáng: 10:40~12:10

Lớp sáng: 09:00~12:10
Lớp chiều: 13:20~16:30