sign.png

※Bảng học phí tham khảo cho học sinh xin chia nhỏ học phí làm 2 đợt

Nhất thiết phải nộp đơn xin chia nhỏ học phí ngay khi nộp hồ sơ nhập học và được sự đồng ý của nhà trường.

Khóa học Phí dự tuyển Phí dự tuyển Phí nhập học
Học Phí Tài liệu Phí quản lý Tổng cộng
Khóa 1nămNhập học tháng 4
Đóng lần 1 Sau khi có giấy báo đậu COE  20,000 50,000 270,000 10,000 20,000 370,000
Đóng lần 2 Vào tháng 8 của năm nhập học  ------ ------ 270,000 10,000 20,000 300,000
Khóa 2nămNhập học tháng 4
Đóng lần 1 Sau khi có giấy báo đậu COE
20,000 50,000 270,000 10,000 20,000
370,000
Đóng lần 2 Vào tháng 8 của năm nhập học  ------ ------ 270,000 10,000 20,000 300,000
Đóng lần 3 Vào tháng 2 của năm học thứ 2  ------ ------ 270,000 10,000 20,000 300,000
Đóng lần 4 Vào tháng 8 của năm học thứ 2
------ ------ 270,000 10,000 20,000 300,000
Khóa 2nămNhập học tháng 4  Đóng lần 1 Sau khi có giấy báo đậu COE  20,000 50,000 270,000 10,000 20,000 370,000
Đóng lần 2 Vào tháng 11 của của năm nhập học
------ ------ 270,000 10,000 20,000 300,000
Đóng lần 3 Vào tháng 1 của năm học thứ 2  ------ ------ 270,000 10,000 20,000 300,000
Đóng lần 4 Vào tháng 1 1của năm học thứ 2
------ ------ 135,000 5,000 10,000 150,000
Khóa 1năm 6 thángNhập học tháng10
Đóng lần 1 Sau khi có giấy báo đậu COE  20,000 50,000 270,000 10,000 20,000 370,000
Đóng lần 2 Vào tháng 2 của năm học thứ 2  ------ ------ 270,000 10,000 20,000 300,000
Đóng lần 3 Vào tháng 8 của năm học thứ 2  ------ ------ 270,000 10,000 20,000 300,000
Khóa 1năm3 thángNhập học tháng 1  Đóng lần 1 Sau khi có giấy báo đậu COE  20,000 50,000 270,000 10,000 20,000 370,000
Đóng lần 2 Vào tháng 5 của năm nhập học 
------ ------
270,000 10,000 20,000 300,000
Đóng lần 3 Vào tháng 11 của của năm nhập học 
------ ------
135,000 5,000 10,000 150,000