Cơ cấu tổ chức lớp học

Cách biên soạn các lớp học căn bảnCác lớp học được biên soạn phù hợp với các đợt ghi danh, và được bắt đầu vào tháng 4,7,10,1 hằng năm. Để tiến hành phân lớp, học sinh phải trải qua kỳ thi đầu vào được gọi là PT Test, bao gồm 4 kỹ năng:nghe, nói, đọc, viết. Sau khi trải qua bài thi đầu vào, nhà trường sẽ đánh giá và xếp vào lớp có trình độ thích hợp. Kỳ thi PT chia thành 10 bậc, mỗi bậc biểu thị cho mỗi lớp học 3 tháng, và sau mỗi lớp như vậy đều có kỳ thi định kỳ, sau khi thi định kỳ nếu học sinh đạt điểm đậu sẽ di chuyển học lên lớp tiếp theo. Trong trường hợp, điểm thi của bài thi định kỳ không đạt, học sinh không thể tiếp tục học lên mà phải học lại lớp đó 1 lần nữa. Ngược lại, trong trường hợp học sinh có nguyện vọng muốn học lên lớp cao hơn thì phải trải qua kỳ thi vượt lớp, được gọi là Tobikyushiken. Vì đối với học sinh trình độ N5, N4 là trình độ căn bản quan trọng nên kết quả kiểm tra của các bài thi sẽ được quản lý chặt chẽ.
Tốc độ học ngoại ngữ của mỗi người là khác nhau. Để học nhanh và chuyển tiếp lên lớp trên thì không hẳn phù thuộc vào vốn từ nhưng nếu không vội vã thì hãy tin tưởng chúng tôi và học một cách cẩn thận nhất.

Trình độ tiếng Nhật Tháng 4~6
(Apr.)

Tháng 7~9
(Jul.)

Tháng 10~12
(Oct.)

Tháng 1~3
(Jan.) 
Tháng 4~6
(Apr.)
Tháng 7~9
(Jul.)
Tháng 10~12
(Oct.)
Tháng 1~3
(Jan.)
ビジネス日本語
Tiếng Nhật công sở Cao cấp kỳ cuối 2
(Lớp E )
     Cao cấp kỳ cuối 2
(Lớp E )
ビジネス日本語
Tiếng Nhật công sở

    Cao cấp kỳ cuối 1
(Lớp E ) 
 Cao cấp kỳ cuối 1
( Lớp H)
  Cao cấp kỳ cuối 1
(Lớp E ) 
Cao cấp kỳ cuối 1
( Lớp H)
 日本語能力試験N1
Trình độ N1

Cao cấp kỳ đầu 2
(Lớp E )

Cao cấp kỳ đầu 2
( Lớp H)
Cao cấp kỳ đầu 2
( Lớp B)
Cao cấp kỳ đầu 2
(Lớp E )
Cao cấp kỳ đầu 2
( Lớp H)
Cao cấp kỳ đầu 2
( Lớp B)
日本語能力試験N1
Trình độ N1
 Cao cấp kỳ đầu 1
(Lớp E) 
 Cao cấp kỳ đầu 1
( Lớp H)
  Cao cấp kỳ đầu 1
( Lớp B)
 Cao cấp kỳ đầu 1
( Lớp K) 
 Cao cấp kỳ đầu 1
(Lớp E)  
 Cao cấp kỳ đầu 1
( Lớp H)
 Cao cấp kỳ đầu 1
( Lớp B)
 Cao cấp kỳ đầu 1
( Lớp K)
日本語能力試験N1
Trình độ N1
Trung cấp kỳ cuối 2
( Lớp H)
Trung cấp kỳ cuối 2
( Lớp B)
Trung cấp kỳ cuối 2
( Lớp K)
Trung cấp kỳ cuối 2
( Lớp D)
Trung cấp kỳ cuối 2
( Lớp H)
Trung cấp kỳ cuối 2
( Lớp B)
Trung cấp kỳ cuối 2
( Lớp K)
Trung cấp kỳ cuối 2
( Lớp D)
日本語能力試験N1
Trình độ N1
 Trung cấp kỳ cuối 1
( Lớp B)
Trung cấp kỳ cuối 1
( Lớp K)
 Trung cấp kỳ cuối 1
( Lớp D)
 Trung cấp kỳ cuối 1
( Lớp G)
Trung cấp kỳ cuối 1
( Lớp B) 
Trung cấp kỳ cuối 1
( Lớp K)
 Trung cấp kỳ cuối 1
( Lớp D) 
 Trung cấp kỳ cuối 1
( Lớp G)
日本語能力試験N2
Trình độ  N2
 Trung cấp kỳ đầu 2
( Lớp K)
Trung cấp kỳ đầu 2
( Lớp D)
 Trung cấp kỳ đầu 2
( Lớp G)
 Trung cấp kỳ đầu 2
( Lớp A) 
Trung cấp kỳ đầu 2
( Lớp K)
 Trung cấp kỳ đầu 2
( Lớp D)
Trung cấp kỳ đầu 2
( Lớp G)
 
日本語能力試験N3
Trình độ  N3
Trung cấp kỳ đầu 1
( Lớp D) 
Trung cấp kỳ đầu 1
( Lớp G) 
Trung cấp kỳ đầu 1
( Lớp A) 
Trung cấp kỳ đầu 1
( Lớp J ) 
Trung cấp kỳ đầu 1
( Lớp D)
Trung cấp kỳ đầu 1
( Lớp G)
   
日本語能力試験N4
Trình độ  N4
Sơ cấp nữa kỳ cuối
( Lớp G)
Sơ cấp nữa kỳ cuối
( Lớp A) 
Sơ cấp nữa kỳ cuối
( Lớp J )
Sơ cấp nữa kỳ cuối
( Lớp C )
Sơ cấp nữa kỳ cuối
( Lớp G)
     
日本語能力試験N5
Trình độ  N5
 Sơ cấp nữa kỳ đầu
( Lớp A) 
 Sơ cấp nữa kỳ đầu
( Lớp J )
 Sơ cấp nữa kỳ đầu
( Lớp C ) 
 Sơ cấp nữa kỳ đầu
( Lớp F )  
     
入学(進学)年度
Bắt đầu nhập học
Tháng 4~6
(Apr.)

Tháng 7~9
(Jul.)

Tháng 10~12
(Oct.)

Tháng 1~3
(Jan.) 

Tháng 4~6
(Apr.)

Tháng 7~9
(Jul.)

Tháng 10~12
(Oct.)

Tháng 1~3
(Jan.)

Khóa học 2 năm
(Từ tháng 4 ~ tháng 3 )
Nhập học tháng 4 ➡ Lớp A;G;D(Sơ cấp đến sơ trung cấp)、Lớp  K;B (Trung cáp đến cao cấp)
Lớp H;E(Cao cấp)※Chỉ học 1 năm là tốt nghiệp
Cách chuyển bậc từ lớp A⇒B;G⇒H;D⇒E
Tốt nghiệp
Khóa học 1 năm 9 tháng
(Từ tháng 7 ~ tháng 3 )
Nhập học tháng 7 ➡ Lớp  J;A;G (Sơ cấp đến sơ trung cấp)
Lớp  D;K (Trung cáp đến cao cấp)
Cách chuyển bậc từ lớp J⇒K;A⇒B;G⇒H;D⇒E Tốt nghiệp
Khóa học 1 năm 6 tháng
(Từ tháng 10 ~ tháng 3 )
Nhập học tháng 10 ➡ Cách chuyển bậc từ lớp  C⇒D;J⇒K;A⇒B;G⇒H;D⇒E Tốt nghiệp
Khóa học 1 năm 3tháng
(Từ tháng 1~ tháng 3 )
Nhập học tháng 1 ➡ Cách chuyển bậc từ lớp F⇒G;C⇒D;J⇒K;A⇒B;G⇒H;D⇒E Tốt nghiệp
Khóa học 1 năm
(Từ tháng 4 ~ tháng 3 )
Nhập học tháng 4 ➡   Trình độ trung cao cấp trở lên ( Dành cho đối tượng đã nhận được bằng N2)